Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

201-vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration

Laatst bijgewerkt: 5-5-2021

Creates 2 new VMs with a NIC each, in two different subnets within the same VNet. Sets service endpoint on one of the subnets and secures storage account to that subnet.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername VM admin user name
adminPassword VM admin password
vnetName Name of the virtual network
vnetAddressPrefix Address prefix for the virtual network
subnet1Name Name of the first subnet in the VNet
subnet1Prefix Address prefix for subnet1
subnet2Name Name of the second subnet in the VNet
subnet2Prefix Address prefix for subnet2
vmSize Size of VM
storageAccountType Geo-replication type of Storage account
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren