Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Add multiple VMs into a Virtual Machine Scale Set

Laatst bijgewerkt: 14-10-2021

This template will create N number of VM's with managed disks, public IPs and network interfaces. It will create the VMs in a Virtual Machine Scale Set in Flexible Orchestration mode. They will be provisioned in a Virtual Network which will also be created as part of the deployment

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
virtualMachineAdminUserName Administrator Username for the local admin account
virtualMachineAdminPassword Administrator password for the local admin account
virtualMachineNamePrefix Name of the virtual machine to be created
virtualMachineCount Number of virtual machines to be created
virtualMachineSize Virtual Machine Size.
operatingSystem Operating System of the Server
virtualMachineScaleSetName Virtual Machine Scale Set Name where the VM will be placed
virtualMachineScaleSetAvailabilityZone Specify an Availability Zone for the Virtual Machine Scale Set. All Virtual Machines added the the scale set will inherit this zone. Not all Azure regions support Availability zones. VMSS deployed into a zone must have a platformFaultDomainCount = 1. Learn more about maximum fault domain count by region: https://aka.ms/azurefdcountbyregion
dnsPrefixForPublicIP Globally unique DNS prefix for the Public IPs used to access the Virtual Machines
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-flexible-orchestration-manual-add-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-flexible-orchestration-manual-add-vm/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren

Meer sjablonen door Fitzgerald Steele