Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

VM Scale Set Configuration managed by Azure Automation

Laatst bijgewerkt: 9-6-2021

Deploy a VM Scale Set where virtual machines are deployed as registered nodes in the Azure Automation Desired State Configuration service, and node configuration is guaranteed consistency after deployment. NOTE: Required prerequisites Registration Key and Registration URL are available only after successful creation of an Azure Automation Account for Azure Automation DSC.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location The Azure location to deploy all resources
vmssName Naming convention for the vm scale set
instanceCount The number of vms to provision initially in the scale set
virtualNetworkAddressRange The address range of the new virtual network
virtualNetworkSubnet The address range of the subnet created in the new virtual network
nicIPAddress The IP address of the new AD VM
adminUsername The name of the Administrator of the new VM and Domain
adminPassword The password for the Administrator account of the new VM and Domain
VMSize The size of the VM Created
domainName The full qualified domain name to be created
_artifactsLocation Path to the nested templates used in this deployment
_artifactsLocationSasToken SAS token to access artifacts location, if required
compileName Unique value to identify compilation job

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-automation-dsc/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-automation-dsc/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren