Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create a VM with multiple empty StandardSSD_LRS Data Disks

Laatst bijgewerkt: 23-10-2021

This template allows you to create a Windows Virtual Machine from a specified image. It also attaches multiple empty StandardSSD data disks by default. Note that you can specify the size and the Storage type (Standard_LRS, StandardSSD_LRS and Premium_LRS) of the empty data disks.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
virtualMachineName The name of the VM
adminUsername The admin user name of the VM
adminPassword The admin password of the VM
dataDiskSize The size in GB of the data disks
dataDisksCount The number of data disks to create
diskType The Storage type of the data Disks
virtualMachineSize The virtual machine size. Enter a Premium capable VM size if DiskType is entered as Premium_LRS
windowsOSVersion The Windows version for the VM.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-with-standardssd-disk/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-with-standardssd-disk/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren