The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploys Windows VMs under LB,configures WinRM Https

Laatst bijgewerkt: 9-6-2021

This template allows you to deploys Windows VMs using few different options for the Windows version. This template also configures a WinRM https listener on VMs

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
PrimaryVmNamePrefix Virtual machine name prefix for primary vm instances
SecondaryVmNamePrefix Virtual machine name prefix for secondary vm instances
imageSKU The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter.
vmSize Virtual machine size

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-winrm-lb-windows/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-winrm-lb-windows/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren