Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

WinRM on a Windows VM

door Kay Singh
Laatst bijgewerkt: 5-5-2021

This template installs a certificate from Azure Key Vault on a Virtual Machine and opens up WinRM HTTP and HTTPS listeners. Prerequisite: A certificate uploaded to Azure Key Vault. Create the Key Vault using the template at http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/templates/101-create-key-vault

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
dnsNameForPublicIP DNS Name for the Public IP. Must be lowercase.
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
location Default location
imageSKU Image SKU
vmSize Size of the VM
vmName Name of the VM
vaultResourceId ResourceId of the KeyVault
certificateUrl (geen beschrijving beschikbaar)

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-winrm-keyvault-windows/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-winrm-keyvault-windows/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren