Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Install Multiple Visual Studio Team Services (VSTS) Agents

Laatst bijgewerkt: 5-5-2021

This template builds a Virtual Machine and supporting Resources with Visual Studio 2017 installed. It also installs and configures upto 4 VSTS build agents and links them to a VSTS Pool

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
modules Enter the Module(s) to install including the Version
publicIPDnsName Enter a DNS name to resolve to the Public IP Address
vmAdminUser The name of the Administrator Account to be created
vmAdminPassword The password for the Admin Account. Must be at least 12 characters long
vmSize Specifiy the size of VM required for the VM(s)
vstsAccount The Visual Studio Team Services account name, that is, the first part of your VSTSAccount.visualstudio.com
vstsAgentCount The number of Visual Studio Team Services agents to be configured on the Virtual Machine. Default is 3
vstsPersonalAccessToken The personal access token to connect to VSTS
vstsPoolName The Visual Studio Team Services build agent pool for this build agent to join. Use 'Default' if you don't have a separate pool.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.
imagePublisher Specifiy the publisher of the vm image
imageOffer Specifiy the Offer of the vm image
imageSKU Specifiy the Offer of the vm image

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/visualstudio/vm-vsts-agent/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/visualstudio/vm-vsts-agent/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren