Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Deploy a trusted launch capable Windows virtual machine

Laatst bijgewerkt: 11-5-2022

This template allows you to deploy a trusted launch capable Windows virtual machine using a few different options for the Windows version, using the latest patched version. If you enable Secureboot and vTPM, the Guest Attestation extension will be installed on your VM. This extension will perform remote [attestation](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/tpm/tpm-fundamentals#measured-boot-with-support-for-attestation) by the cloud. By default, this will deploy an Standard_D2_v3 size virtual machine in the resource group location and return the FQDN of the virtual machine.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmName Name of the virtual machine.
sku The OS SKU for the virtual machine. This will pick a fully patched image of the given OS SKU.
vmSize Size of the virtual machine.
adminUsername Username for the virtual machine.
adminPassword Password for the virtual machine.
secureBoot Secure Boot setting of the virtual machine.
vTPM vTPM setting of the virtual machine.
location Location for all resources.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the virtual machine.
publicIpName Name for the Public IP used to access the virtual machine.
publicIPAllocationMethod Allocation method for the Public IP used to access the virtual machine.
publicIpSku SKU for the Public IP used to access the virtual machine.
nicName Name of the network interface
virtualNetworkName Name of the virtual network
networkSecurityGroupName Name of the network security group
maaEndpoint MAA Endpoint to attest to.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-trustedlaunch-windows/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-trustedlaunch-windows/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren