The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure VM-to-VM multithreaded throughput meter

Laatst bijgewerkt: 12-12-2019

This template allows you to run VM-to-VM throughput test with NTttcp utility.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
probeVmSize Size of the VM that runs the test.
targetVmSize Size of the target VM.
testDataTransferMode Data transfer mode for NTttcp tool.
testSendBufferSize Size of the send buffer for NTttcp tool.
testReceiveBufferSize Size of the receive buffer for NTttcp tool.
testSendOverlappedBuffers Number of posted send overlapped buffers for NTttcp tool.
testReceiveOverlappedBuffers Number of posted receive overlapped buffers for NTttcp tool.
testSenderThreadNumber Number of the sender threads for NTttcp tool.
testReceiverThreadNumber Number of the receiver threads for NTttcp tool.
testDurationSeconds Number of seconds for NTttcp tool test run.
adminUsername Username for the probe and target VMs.
adminPassword Password for the probe and target VMs.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/vm-to-vm-throughput-meter-multithreaded/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/vm-to-vm-throughput-meter-multithreaded/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren