Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Deploy a Windows Server VM with Visual Studio

Laatst bijgewerkt: 26-7-2022

This template deploys a Windows Server VM with Visual Code Studio Community 2019, with a few options for the VM. You can provide the name of VM, the admin username and admin password.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmName The name of you Virtual Machine.
VmSize The size of the VM
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine. The password must be at least 12 characters long and have lower case, upper characters, digit and a special character (Regex match)
location Location for all resources.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
sharedResources Specify whether to create a new or existing NSG and vNet.
virtualNetworkName Name of the VNET
subnetName Name of the subnet in the virtual network
networkSecurityGroupName Name of the Network Security Group

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-simple-windows-visualstudio2019/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-simple-windows-visualstudio2019/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren