Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Push a certificate onto a Windows VM

Laatst bijgewerkt: 14-5-2021

Push a certificate onto a Windows VM. Create the Key Vault using the template at http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/templates/101-create-key-vault

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmName Name of the VM
vmSize Size of the VM
adminUsername Admin Username
adminPassword Admin Password
vaultResourceId Resource Group of Key Vault that has a secret - must be of the format /subscriptions/xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/<vaultName>/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/<vaultName>
secretUrlWithVersion Url of the certificate in Key Vault - the url must be to a base64 encoded secret, not a key or cert: https://<vaultEndpoint>/secrets/<secretName>/<secretVersion>
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-push-certificate-windows/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-push-certificate-windows/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren