Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a VM with multiple IPs

door Anavi N
Laatst bijgewerkt: 3-5-2021

This template allows you to deploy a VM with 3 IP configurations. This template will deploy a Linux/Windows VM called *myVM1* with 3 IP configurations: *IPConfig-1*, *IPConfig-2* and *IPConfig-3*, respectively.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsLabelPrefix DNS for PublicIPAddressName1
dnsLabelPrefix1 DNS for PublicIPAddressName2
OSVersion The Windows/Linux version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows/Linux version.
imagePublisher The Windows/Linux image publisher for the selected VM.
imageOffer The Windows/Linux image for the selected VM.
vmSize description
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-multiple-ipconfig/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-multiple-ipconfig/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren