The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a VM from Image Version

Laatst bijgewerkt: 10-6-2021

This template allows you to create a Virtual Machines from an Image Version in a Shared Image Gallery. This template also deploys a Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface. Please ensure that you have created an Image Version using Image Version 101 Template first.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
galleryName Name of the Shared Image Gallery.
galleryImageDefinitionName Name of the Image Definition.
galleryImageVersionName Name of the Image Version - should follow <MajorVersion>.<MinorVersion>.<Patch>.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-from-sig/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-from-sig/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren