Navigatie overslaan

Simple Umbraco CMS Web App

Laatst bijgewerkt: 19-12-2016

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
appName Name of azure web app
appServiceTier Choose either Standard or Premium Azure Web Apps pricing tiers. It defaults to Standard
appServiceWorkerSize Worker Size( 0=Small, 1=Medium, 2=Large )
dbServerName SQL Azure DB Server name
dbAdministratorLogin SQL Azure DB administrator user login
dbAdministratorLoginPassword Database admin user password
dbName Database Name
dbEdition SQL DB appServiceTier : Basic,Standard,Premium
nonAdminDatabaseUserName Non-admin Database User. Must be Unique
nonAdminDatabasePassword Non-admin Database User password
storageAccountType Storage Account Type : Standard-LRS, Standard-GRS,Standard-RAGRS,Standard-ZRS
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/umbraco-webapp-simple/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/umbraco-webapp-simple/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren