Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Scalable Umbraco CMS Web App

Laatst bijgewerkt: 21-5-2021

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
actionGroupName The name of the action group.
actionGroupShortName The short name of the action group.
appInsightsResource The id of the underlying Application Insights resource.
appName Name of azure web app.
appServiceTier Choose either Standard or Premium Azure Web Apps pricing tiers. It defaults to Standard.
appServiceWorkerSize Worker Size( 0=Small, 1=Medium, 2=Large )
dbServerName SQL Azure DB Server name
dbAdministratorLogin SQL Azure DB administrator user login
dbAdministratorLoginPassword Database admin user password
dbName Database Name
dbEdition SQL DB appServiceTier : Basic,Standard,Premium
nonAdminDatabaseUsername Non-admin Database User. Must be Unique
nonAdminDatabasePassword Non-admin Database User password
storageAccountType Storage Account Type : Standard-LRS, Standard-GRS,Standard-RAGRS,Standard-ZRS
redisCacheName Redis Cache Name
redisCacheServiceTier Redis Cache appServiceTier - Basic , Standard
emails A list of strings representing the email addresses to send alerts to.
location Location for all resources.
packageUri (geen beschrijving beschikbaar)

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/umbraco/umbraco-cms-webapp-redis-cache/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/umbraco/umbraco-cms-webapp-redis-cache/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren