Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy Net Disk against Ubuntu

Laatst bijgewerkt: 14-5-2021

This template allows deploying seafile server 6.1.1 on Azure Ubuntu VM

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshKeyData Please copy the content of your SSH RSA public key and paste it here. You can use "ssh-keygen -t rsa -b 2048" to generate your SSH key pairs.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version.
vmSize VM size.
adminEmail admin_email is used to login seafile server, i.e. admin@seafile.local
adminPass admin_pass is optional, if you do not specify it, a random string is generated
location Location for all resources.
_artifactsLocation The location of resources, such as templates and DSC modules, that the template depends on
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation. Leave it blank unless you need to provide your own value.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/ubuntu-netdisk-setup/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/ubuntu-netdisk-setup/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren