Navigatie overslaan

Azure Traffic Manager + Application Gateways Demo Setup

Laatst bijgewerkt: 26-6-2018

This template allows you to quickly deploy Azure Traffic Manager on top of Application Gateways demo to test traffic distribution between different regions.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
dnsName Traffic Manager profile DNS name. Must be unique in .trafficmanager.net
primarylocation Location of the primary endpoint
secondarylocation Location of the secondary endpoint
trafficRoutingMethod Traffic routing methods available in Traffic Manager
adminUsername User name for the backend Web servers
adminPassword Password for the backend Web servers
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/traffic-manager-application-gateway-demo-setup/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/traffic-manager-application-gateway-demo-setup/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren