Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Subnet-driven deployment

door JF6
Laatst bijgewerkt: 17-7-2021

This template creates en environment with multiple subnets and the servers (one DC and two members) associated with. If the number of subnets varies, the servers are adjusted automatically. It illustrates several ARM concepts, such as outputs, array as parameters

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
numberOfSubnets Number of subnets in the VNet. Must be between 2 and 20
memberServersPerSubnet Member servers for each subnet. Must be between 1 and 20
storageCategory Storage type. Can be either Standard (HDD) or Premium (SSD)
domainName Domain to create for the Lab
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsLabelPrefix Unique public DNS label for the deployment. The fqdn will look something like 'dnsname.region.cloudapp.azure.com'. Up to 62 chars, digits or dashes, lowercase, should start with a letter: must conform to '^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$'.
vmSize Size of the VM
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/subnet-driven-deployment/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/subnet-driven-deployment/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren