Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Storage Account Encryption with customer-managed key

Laatst bijgewerkt: 15-10-2021

This template deploys a Storage Account with a customer-managed key for encryption that's generated and placed inside a Key Vault.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location The location into which the resources should be deployed.
tenantId The Tenant Id that should be used throughout the deployment.
userAssignedIdentityName The name of the User Assigned Identity.
keyVaultName The name of the Key Vault.
keyVaultKeyName Name of the key in the Key Vault
storageAccountName The name of the Storage Account

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-blob-encryption-with-cmk/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-blob-encryption-with-cmk/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren