The Azure Quickstart templates are currently available in English

Storage account with Advanced Threat Protection.

Laatst bijgewerkt: 28-4-2021

This template allows you to deploy an Azure Storage account with Advanced Threat Protection enabled.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
storageAccountName The name must be unique across all existing storage account names in Azure. It must be 3 to 24 characters long, and can contain only lowercase letters and numbers.
location Storage account location, default is same as resource group location.
storageAccountKind Storage account type, for more info see 'https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-account-overview'.
storageAccountReplication Storage account replication, for more info see 'https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-redundancy'.
advancedThreatProtectionEnabled Enable or disable Advanced Threat Protection.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-advanced-threat-protection-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-advanced-threat-protection-create/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren