Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create SQL MI with point-to-site connection configured

Laatst bijgewerkt: 28-4-2021

Deploy Azure Sql Database Managed Instance (SQL MI) and Virtual network gateway configured for point-to-site connection inside the new virtual network.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
managedInstanceName Enter managed instance name.
administratorLogin Enter user name.
administratorLoginPassword Enter password.
publicRootCertData Client root certificate data used to authenticate VPN clients.
location Enter location. If you leave this field blank resource group location would be used.
virtualNetworkName Enter virtual network name. If you leave this field blank name will be created by the template.
addressPrefix Enter virtual network address prefix.
subnetName Enter subnet name.
subnetPrefix Enter subnet address prefix.
gatewaySubnetPrefix The prefix for the GatewaySubnet where the VirtualNetworkGateway will be deployed. This must be at least /29.
vpnClientAddressPoolPrefix The IP address range from which VPN clients will receive an IP address when connected. Range specified must not overlap with on-premise network.
skuName Enter sku name.
vCores Enter number of vCores.
storageSizeInGB Enter storage size.
licenseType Enter license type.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sqlmi-new-vnet-w-point-to-site-vpn/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sqlmi-new-vnet-w-point-to-site-vpn/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren