Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create SQL AvailabilityGroup listener on existing Always ON setup.

door pratraw
Laatst bijgewerkt: 9-6-2021

Deploy SQL AvailabilityGroup listener on existing Always ON setup. This creates Listener on an existing SQL Availability Group, sets up corresponding load balancer rules and probe ports on Azure Load balancer to get the listener connections working.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
existingFailoverClusterName Specify the name of the failover cluster
existingSqlAvailabilityGroup Specify the name of SQL Availability Group for which listener is being created
existingVmList Specify the Virtual machine list participating in SQL Availability Group e.g. VM1, VM2. Maximum number is 6.
Listener Specify a name for the listener for SQL Availability Group
ListenerPort Specify the port for listener
ListenerIp Specify the available private IP address for the listener from the subnet the existing Vms are part of.
existingVnetResourcegroup Specify the resourcegroup for virtual network
existingVnet Specify the virtual network for Listener IP Address
existingSubnet Specify the subnet under Vnet for Listener IP address
existingInternalLoadBalancer Name of existing internal load balancer for the AG listener. Choose Standard Sku if the VMs are not in an availability set.
ProbePort Specify the load balancer port number (e.g. 59999)
Location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-aglistener-setup/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-aglistener-setup/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren