Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Deploy SQL Always ON setup with existing SQL Virtual Machines

door pratraw
Laatst bijgewerkt: 9-6-2021

Deploy SQL Always ON setup with existing SQL Virtual Machines. The virtual machines should already be joined to an existing domain and must be running enterprise version of SQL Server.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
failoverClusterName Specify the Windows Failover Cluster Name
existingVmList Specify comma separated list of names of SQL Server VM's to participate in the Availability Group (e.g. SQLVM1, SQLVM2). OS underneath should be at least WS 2016.
sqlServerLicenseType Specify the SQL Server License type for all VM's.
existingVmResourceGroup Specify resourcegroup name for existing Vms.
sqlServerImageType Select the version of SQL Server Image type
existingFullyQualifiedDomainName Specify the Fully Qualified Domain Name under which the Failover Cluster will be created. The VM's should already be joined to it. (e.g. contoso.com)
existingOuPath Specify an optional Organizational Unit (OU) on AD Domain where the CNO (Computer Object for Cluster Name) will be created (e.g. OU=testou,OU=testou2,DC=contoso,DC=com). Default is empty.
existingDomainAccount Specify the account for WS failover cluster creation in UPN format (e.g. example@contoso.com). This account can either be a Domain Admin or at least have permissions to create Computer Objects in default or specified OU.
domainAccountPassword Specify the password for the domain account
existingSqlServiceAccount Specify the domain account under which SQL Server service will run for AG setup in UPN format (e.g. sqlservice@contoso.com)
sqlServicePassword Specify the password for Sql Server service account
cloudWitnessName Specify the name of the storage account to be used for creating Cloud Witness for Windows server failover cluster
_artifactsLocation Location of resources that the script is dependent on such as linked templates and DSC modules
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-ag-setup/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-ag-setup/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren