Navigatie overslaan

Deploy Splunk Enterprise

Laatst bijgewerkt: 12-2-2018

Deploy Splunk Enterprise as a single instance or a distributed cluster to quickly and easily get started with Splunk in Azure. To deploy on Azure Government, go to the Azure quick start repository via the Browse on GitHub button.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Location where resources will be provisioned
storageAccountType Storage account type which determines data redundancy and underlying drive type
deploymentType Splunk deployment type
standaloneVmSize Size of standalone VM
clusterMasterVmSize Size of cluster master VM
clusterSearchheadVmSize Size of cluster search head VM
clusterIndexerVmSize Size of cluster indexer VM
clusterIndexerVmCount Count of indexer nodes
clusterSecret Security key for authentication between cluster nodes (when applicable)
adminUsername Username for the VMs
adminPassword Password for the VMs
splunkAdminPassword Password for Splunk admin
virtualNetworkName Name of the virtual network that the consumer wants to use
virtualNetworkNewOrExisting Identifies whether to use new or existing Virtual Network
virtualNetworkExistingRGName Name of resource group of existing Virtual Network (if applicable)
virtualNetworkAddressPrefix Virtual network address CIDR
subnet1Name Subnet for the Search Head
subnet2Name Subnet for the Indexers
subnet1Prefix Search Head subnet CIDR
subnet2Prefix Indexer subnet CIDR
subnet1StartAddress Search Head subnet start address
subnet2StartAddress Indexer subnet start address
sshFrom CIDR block from which SSH access is allowed (default is ssh access from anywhere)
forwardedDataFrom CIDR block from which forwarded data is allowed (default is data can be received from anywhere)
domainNamePrefix Prefix for domain name to access Splunk which is in the format: {prefix}.{location}.cloudapp.azure.com e.g. mysplunk.westus.cloudapp.azure.com. Prefix should match the following regular expression ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
publicIPName Name of the Search Head public IP address
templateLocation Template file location

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/splunk-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/splunk-on-ubuntu/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren