Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

SonarQube on Windows with Azure SQL Database

door Rob Bos
Laatst bijgewerkt: 10-5-2021

Deploy a Windows VM with SonarQube installed and configured against an Azure SQL Database.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
sqVM_AppName Name of the VM that SonarQube will be installed upon
sq_PublicIP_DnsPrefix The prefix of the public URL for the VM on the Internet. It should be unique across all Azure and match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
sqVM_AppAdmin_UserName Admin account name for the SonarQube VM
sqVM_AppAdmin_Password Password for the SonarQube VM Admin account
sqDB_Admin_UserName Admin account name for Azure SQL Server
sqDB_Admin_Password Password for Azure SQL Server Admin account
sqDB_ServerName Name of Azure SQL Server (limit to 10 chars or less)
sqDB_DBName Name of the SonarQube DB on the Azure SQL Server
sqDB_DBEdition Edition of Azure SQL Database to create
diskType Type of Azure Storage Acct to create
sqVM_Installation_Type Type of SonarQube installation, Secure (HTTPS) or non-secure (HTTP)
sqVM_ReverseProxy_Type Type of Reverse Proxy to secure SonarQube
sqVM_LTS_Version Version of SonarQube to install
sonarQubeDownloadRoot Location to download the installation binary of SonarQube from
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
location Location for all resources.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
SQvmAppVmSize Size fo the VM

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sonarqube/sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sonarqube/sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren