Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Site-to-Site VPN Connection

Laatst bijgewerkt: 28-4-2021

This template allows you to create a Site-to-Site VPN Connection using Virtual Network Gateways

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vpnType Route based (Dynamic Gateway) or Policy based (Static Gateway)
localGatewayName Arbitrary name for gateway resource representing your local/on-prem gateway
localGatewayIpAddress Public IP of your local/on-prem gateway
localAddressPrefix CIDR block representing the address space of your local/on-prem network's Subnet
virtualNetworkName Arbitrary name for the Azure Virtual Network
azureVNetAddressPrefix CIDR block representing the address space of the Azure VNet
subnetName Arbitrary name for the Azure Subnet
subnetPrefix CIDR block for VM subnet, subset of azureVNetAddressPrefix address space
gatewaySubnetPrefix CIDR block for gateway subnet, subset of azureVNetAddressPrefix address space
gatewayPublicIPName Arbitrary name for public IP resource used for the new azure gateway
gatewayName Arbitrary name for the new gateway
gatewaySku The Sku of the Gateway. This must be one of Basic, Standard or HighPerformance.
connectionName Arbitrary name for the new connection between Azure VNet and other network
sharedKey Shared key (PSK) for IPSec tunnel
vmName Name of the sample VM to create
vmImageSKU VM Image SKU
vmSize Size of the Virtual Machine.
adminUsername Username for sample VM
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
location Location for the resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/site-to-site-vpn/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/site-to-site-vpn/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren

Meer sjablonen door Steven Edouard