Navigatie overslaan

Create a Three VM Sharepoint Deployment

Laatst bijgewerkt: 5-6-2018

This template creates three new Azure VMs, each with a public IP address and load balancer and a VNet, it configures one VM to be an AD DC for a new Forest and Domain, one with SQL Server domain joined and a third VM with a Sharepoint farm and site, all VMs have public facing RDP

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
sharepointFarmName The name of the Sharepoint farm
location The region to deploy the resources into
virtualNetworkName The name of the Virtual Network to Create
virtualNetworkAddressRange The address range of the new VNET
adSubnet The address range of the AD subnet created in the new VNET
sqlSubnet The address range of the SQL subnet created in the new VNET
spSubnet The address range of the SP subnet created in the new VNET
adNicIPAddress The IP address of the new AD VM
adminUsername The name of the Administrator of the new VM and Domain
adminPassword The password forthe Administrator account of the new VM and Domain
adVMSize The size of the AD VM Created
sqlVMSize The size of the SQL VM Created
spVMSize The size of the VM Created
domainName The FQDN of the AD Domain created
sqlServerServiceAccountUserName The SQL Server Service account name
sqlServerServiceAccountPassword The SQL Server Service account password
sharePointSetupUserAccountUserName The Sharepoint Setup account name
sharePointSetupUserAccountPassword The Sharepoint Setup account password
sharePointFarmAccountUserName The Sharepoint Farm account name
sharePointFarmAccountPassword The Sharepoint Farm account password
sharePointFarmPassphrasePassword The Sharepoint Farm Passphrase
spSiteTemplateName The Sharepoint Content Site Template Name
spDNSPrefix The DNS Prefix for the SharePoint Public IP Address
baseUrl URL to acquire other templates
spPublicIPNewOrExisting Indicates whether the Sharepoint farm's IP is new or existing
spPublicIPRGName Resource Group containing existing public IP for Sharepoint
sppublicIPAddressName Name of existing public IP resource for Sharepoint
storageAccountNamePrefix Name prefix of the new storage account created to store the VMs disks
storageAccountType The type of the Storage Account created

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-three-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-three-vm/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren