SharePoint 2016 and 2013 configured with ADFS authentication

Laatst bijgewerkt: 7-9-2017

This template deploys a new SharePoint 2013 or 2016 environment with 3 new Azure VMs, each with its own public IP address and subnet. 1 new AD Domain Controller with AD CS and AD FS configured, 1 SQL Server 2016 and 1 SharePoint (2013 or 2016) configured with 1 web application and 2 zones. Default zone uses Windows authentication and Intranet zone uses federated authentication with ADFS. Latest version of claims provider LDAPCP is installed and configured.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
storageAccountType Type of the storage accounts to create. Allowed values are "Standard_LRS", "Standard_GRS" and "Premium_LRS"
sharePointVersion Version of SharePoint farm to create.
domainFQDN FQDN of the AD forest to create
adminUserName Name of the AD and SharePoint administrator
adminPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
adfsSvcUserName Name of the service account that will run ADFS
adfsSvcPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
sqlSvcUserName Name of the service account that will run SQL Server instance
sqlSvcPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
spSetupUserName Name of the service account that will create and configure the SharePoint farm
spSetupPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
spFarmUserName Name of the service account that will run SharePoint central administration and Timer services
spFarmPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
spSvcUserName Name of the service account that will run SharePoint service applications
spSvcPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
spAppPoolUserName Name of the service account that will run SharePoint web applications
spAppPoolPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
spPassphrase Passphrase of the SharePoint farm
vmDCSize Size of the DC VM
vmSQLSize Size of the SQL VM
vmSPSize Size of the SQL VM
vmsTimeZone Time zone of the VMs. Get the list with '[System.TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones().Id'. Note that 'UTC' works but 'UTC+xx' does NOT work.
dnsLabelPrefix Prefix of public DNS names of VMs, e.g. 'dnsLabelPrefix-VMName.region.cloudapp.azure.com'
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-adfs/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-adfs/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren