Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create a Service Bus Geo-recovery

Laatst bijgewerkt: 11-5-2021

This template allows you to configure Service Bus Geo-disaster recovery alias on premium SKU Namespaces.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
serviceBusNamespaceNamePrimary Name of Service Bus namespace
serviceBusNamespaceNameSecondary Name of Service Bus namespace
aliasName Name of Geo-Recovery Configuration Alias
locationSecondaryNamepsace Location of Secondary namespace
location Location of Primary namespace

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.servicebus/servicebus-create-namespace-geo-recoveryconfiguration/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.servicebus/servicebus-create-namespace-geo-recoveryconfiguration/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren