Deploy Service Fabric Cluster, VMSS and an OMS workspace

Laatst bijgewerkt: 25-4-2017

This template allows you to deploy a Service Fabric cluster and VMSS, monitored by OMS

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
clusterName Name of your cluster - Between 3 and 23 characters. Letters and numbers only
subnet0Prefix Specify the subnet prefix
computeLocation Select the location for your SF resources
publicIPAddressType Select the IP allocation for the public IP address
adminUsername Remote desktop user Id
adminPassword Remote desktop user password. Must be a strong password
addressPrefix specify vNet address prefix
dnsName DNS name for your Service Fabric Cluster endpoint
overProvision true or false
vmNodeType0Name Specify type name
omsWorkspacename Name of your OMS Log Analytics Workspace
omsRegion Specify the Azure Region for your OMS workspace

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/service-fabric-vmss-oms/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/service-fabric-vmss-oms/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren