Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Deploy a 5 Node Secure Cluster

Laatst bijgewerkt: 16-5-2022

This template allows you to deploy a secure 5 node Service Fabric Cluster running Windows Server 2019 Datacenter on a Standard_D2_v2 Size VMSS.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Location of the Cluster
clusterName Name of your cluster - Between 3 and 23 characters. Letters and numbers only
adminUsername Remote desktop user Id
adminPassword Remote desktop user password. Must be a strong password
vmImagePublisher VM image Publisher
vmImageOffer VM image offer
vmImageSku VM image SKU
vmImageVersion VM image version
loadBalancedAppPort1 Input endpoint1 for the application to use. Replace it with what your application uses
loadBalancedAppPort2 Input endpoint2 for the application to use. Replace it with what your application uses
certificateStoreValue The store name where the cert will be deployed in the virtual machine
certificateThumbprint Certificate Thumbprint
sourceVaultResourceId Resource Id of the key vault, is should be in the format of /subscriptions/<Sub ID>/resourceGroups/<Resource group name>/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/<vault name>
certificateUrlValue Refers to the location URL in your key vault where the certificate was uploaded
clusterProtectionLevel Protection level.Three values are allowed - EncryptAndSign, Sign, None. It is best to keep the default of EncryptAndSign, unless you have a need not to
nt0InstanceCount Instance count for node type
nodeDataDrive The drive to use to store data on a cluster node.
nodeTypeSize The VM size to use for cluster nodes.
tenantId (geen beschrijving beschikbaar)
clusterApplication (geen beschrijving beschikbaar)
clientapplication (geen beschrijving beschikbaar)

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.servicefabric/service-fabric-secure-cluster-5-node-1-nodetype/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.servicefabric/service-fabric-secure-cluster-5-node-1-nodetype/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren