Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Service Bus Queue and Azure Scheduler Job

door John Downs
Laatst bijgewerkt: 9-7-2021

An Service Bus namespace, queue, and write-only SAS policy, and an Azure Scheduler job collection and job that will post a message into the Service Bus queue at a regular interval. Template originally authored by John Downs.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
serviceBusNamespaceName The suffix to add to resource names that require global uniqueness.
location The location in which the Service Bus and Azure Scheduler resources should be deployed.
queueName The name of the queue that should have the messages automatically posted to it. The queue will be created by the template deployment if it doesn't already exist.
messageContents The contents of the message to post to the queue.
postRecurrence The frequency at which the message should be posted to the queue.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.servicebus/scheduler-service-bus/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.servicebus/scheduler-service-bus/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren