SAP NW 3-tier compatible custom image

Laatst bijgewerkt: 23-2-2016

This template allows you to deploy a VM using a operating system that is supported by SAP.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
sapSystemId SAP System ID.
osType The operating system type of the private OS image.
sapSystemSize The size of the SAP System you want to deploy.
systemAvailability Determines whether this is a high available deployment or not. A HA deployment contains multiple instances of single point of failures.
userImageVhdUri Uri of the user image.
userImageStorageAccount Name of the storage account where the user image is stored.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
newOrExistingSubnet Determines whether a new virtual network and subnet should be created or an existing subnet should be used.
subnetId The id of the subnet you want to use.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sap-3-tier-user-image/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sap-3-tier-user-image/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren