Navigatie overslaan

Redis cluster on Ubuntu VMs

door Valery M
Laatst bijgewerkt: 6-4-2015

This template creates a Redis cluster on Ubuntu virtual machine images, configures persistence and applies well known optimizations and proven practices

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername Administrator user name used when provisioning virtual machines
adminPassword Administrator password used when provisioning virtual machines
storageAccountName Unique namespace for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed
virtualNetworkName The arbitrary name of the virtual network provisioned for the Redis cluster
addressPrefix The network address space for the virtual network
subnetName Subnet name for the virtual network that resources will be provisioned in to
subnetPrefix Address space for the virtual network subnet
nodeAddressPrefix The IP address prefix that will be used for constructing a static private IP address for each node in the cluster
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the jumpbox VM that can be used to access the Redis nodes
tshirtSize T-shirt size of the Redis deployment
redisVersion The version of the Redis package to be deployed on the cluster (or use 'stable' to pull in the latest and greatest)
redisClusterName The arbitrary name of the Redis cluster
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/redis-high-availability/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/redis-high-availability/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren

Meer sjablonen door Valery M