Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create Weekly Backup Policy for RS Vault to protect IaaSVMs

door Nilay Shah
Laatst bijgewerkt: 28-4-2021

This template creates Recovery service vault and a Daily Backup Policy that can be used to protect classic and ARM based IaaS VMs.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vaultName Name of the Recovery Services Vault
policyName Name of the Backup Policy
scheduleRunDays Backup Schedule will run on array of Days like, Monday, Tuesday etc. Applies in Weekly Backup Type only.
scheduleRunTimes Times in day when backup should be triggered. e.g. 01:00, 13:00. This will be used in LTR too for daily, weekly, monthly and yearly backup.
timeZone Any Valid timezone, for example:UTC, Pacific Standard Time. Refer: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg154758.aspx
weeklyRetentionDurationCount Number of weeks you want to retain the backup
daysOfTheWeekForMontlyRetention Array of Days for Monthly Retention (Min One or Max all values from scheduleRunDays, but not any other days which are not part of scheduleRunDays)
weeksOfTheMonthForMonthlyRetention Array of Weeks for Monthly Retention - First, Second, Third, Fourth, Last
monthlyRetentionDurationCount Number of months you want to retain the backup
monthsOfYear Array of Months for Yearly Retention
daysOfTheWeekForYearlyRetention Array of Days for Yearly Retention (Min One or Max all values from scheduleRunDays, but not any other days which are not part of scheduleRunDays)
weeksOfTheMonthForYearlyRetention Array of Weeks for Yearly Retention - First, Second, Third, Fourth, Last
yearlyRetentionDurationCount Number of years you want to retain the backup
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-weekly-backup-policy-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-weekly-backup-policy-create/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren