Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Backup Resource Manager VMs using Recovery Services vault

Laatst bijgewerkt: 14-6-2021

This template will use existing recovery services vault and existing backup policy, and configures backup of multiple Resource Manager VMs that belong to same resource group

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
existingVirtualMachinesResourceGroup Resource group where the virtual machines are located. This can be different than resource group of the vault.
existingVirtualMachines Array of Azure virtual machines. e.g. ["vm1","vm2","vm3"]
existingRecoveryServicesVault Recovery services vault name where the VMs will be backed up to.
existingBackupPolicy Backup policy to be used to backup VMs. Backup POlicy defines the schedule of the backup and how long to retain backup copies. By default every vault comes with a 'DefaultPolicy' which canbe used here.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-backup-vms/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-backup-vms/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren