Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Backup existing IaasVM using Recovery Services

door Nilay Shah
Laatst bijgewerkt: 2-3-2022

This template will use existing recovery services vault and existing backup policy, and configures protection of multiple classic and ARM based Azure IaasVMs.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
existingRecoveryServicesVaultName Name of the Existing Recovery Services Vault (Vault and VM to be protected must be in same GEO)
existingProtectionContainers Array of iaasvm protection containers. This will take different input for classic and ARM vms. e.g. iaasvmcontainer;iaasvmcontainerv2;my-resource-group;my-arm-vm for ARM vm and iaasvmcontainer;iaasvmcontainer;my-classic-vm;my-classic-vm for classic vm
existingProtectableItems Array of iaasvm protectable items. This will take different input for classic and ARM vms. e.g. vm;iaasvmcontainerv2;my-resource-group;my-arm-vm for ARM vm and vm;iaasvmcontainer;my-classic-vm;my-classic-vm for classic vm
existingSourceResourceIds Array of resourceid of iaasvm protectable items. Provide resourceids of each VMs for which you want to configure protection. e.g. /subscriptions/subscriptionid/resourceGroups/resourceGroupName/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/vmName
existingBackupPolicyName Name of existing Backup Policy in same Recovery Services Vault.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-backup-classic-resource-manager-vms/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-backup-classic-resource-manager-vms/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren