Navigatie overslaan

Update RDSH collection

door Michael
Laatst bijgewerkt: 2-9-2016

This template updates servers in an RD Session Host collection

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
existingRdshCollectionName Name of the RDSH collection to update
rdshTemplateImageUri URI for the template VHD to use for RDSH instances. For example, https://rdsstorage.blob.core.windows.net/vhds/MyWindowServerOSImage.vhd
rdshUpdateIteration A unique designator representing update iteration; newly created RDSH instances will have their names in the form: 'rdsh-<index><iteration>
rdshNumberOfInstances Number of RD Session Hosts
rdshVmSize The size of the RDSH virtual machines
userLogoffTimeoutInMinutes Timeout before forced user logoff from old RDSH instances
existingDomainName Domain name of the exisiting RDS deployment
existingAdminUsername The name of administrator in the existing RDS deployment
existingAdminPassword Domain administrator password
existingVnetName VNET name
existingSubnetName Subnet name
availabilitySet Availability set for new RDSH instances
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/rds-update-rdsh-collection/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/rds-update-rdsh-collection/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren