Navigatie overslaan

Update RDS certificates template

door Michael
Laatst bijgewerkt: 5-12-2016

This template configures certificates in RDS deployment

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vaultName Azure Key Vault name where the certificate is stored.
certificateName Name of the certificate in the Azure Key Vault.
applicationId AD application Id used to access the certificate.
applicationPassword AD application password.
tenantId Tenant Id for whom the Secure Principal account was created.
brokerVmName Name of the RD Connection Broker VM resource in the deployment (the configure certificates script is executed on this VM).
existingDomainName The FQDN of the AD domain
existingAdminUsername Name of the domain account with administrative priviledges in the RDS deployment
existingAdminPassword The password for the administrator account of the new VM and the domain
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/rds-update-certificate/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/rds-update-certificate/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren