Navigatie overslaan

Create new Ubuntu VM pre-populated with Puppet Agent

Laatst bijgewerkt: 15-12-2015

This template creates a Ubuntu VM and installs the Puppet Agent into it using the CustomScript extension.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmSize Size of vm, e.g: Standard_D2
username Username for the Virtual Machine, e.g: joetheadmin.
password Password for the Virtual Machine.
newStorageAccountName Unique DNS prefix for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
pupmstrFQDN FQDN of your PE box, e.g: pupmstr.cloudapp.net
pupmstrIP IP of your PE box, e.g: 192.168.1.1
pupmstrInternalFQDN Internal FQDN of your PE box, e.g: pupmstr.pupmstr.d6.internal.cloudapp.net. Get it from node requests page in PE Console.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-agent-linux/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-agent-linux/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren