Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create a Point-to-Site Gateway

door amitsriva
Laatst bijgewerkt: 11-5-2021

This template allows you to create a Point-to-Site connection using VirtualNetworkGateways

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
virtualNetworkName Name of the VNet.
vnetAddressPrefix Address space for the VNet.
gatewaySubnetPrefix The prefix for the GatewaySubnet where the VirtualNetworkGateway will be deployed. This must be at least /29.
gatewayPublicIPName The name of the PublicIP attached to the VirtualNetworkGateway.
gatewayName The name of the VirtualNetworkGateway.
gatewaySku The Sku of the Gateway. This must be one of Basic, Standard or HighPerformance.
vpnClientAddressPoolPrefix The IP address range from which VPN clients will receive an IP address when connected. Range specified must not overlap with on-premise network.
clientRootCertName The name of the client root certificate used to authenticate VPN clients. This is a common name used to identify the root cert.
clientRootCertData Client root certificate data used to authenticate VPN clients.
revokedCertName The name of revoked certificate, if any. This is a common name used to identify a given revoked certificate.
revokedCertThumbprint Thumbprint of the revoked certificate. This would revoke VPN client certificates matching this thumbprint from connecting to the VNet.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/point-to-site/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/point-to-site/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren