Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Example Parameterized Deployment With Linked Templates

Laatst bijgewerkt: 14-5-2021

This sample template will deploy multiple tiers of resources into an Azure Resource Group. Each tier has configurable elements, to show how you can expose parameterization to the end user.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location (geen beschrijving beschikbaar)
VirtualNetworkName Name of the VNET for all Resources.
OperatingSystemImage OS Image to use for All VMs.
ProximityPlacementGroupName Name of the Proximity Placement Group to use for All Resources.
AdminUserForVMAccess Admin User for all VMs.
sshKeyForVMAccess ssh Public Key used to access all VMs.
MidtierNetworkSecurityGroupName Name of the Network Security Group for the Midtier Resources.
MidtierVMNameBase Prefix for naming Midtier VMs.
MidtierVMCount How many Midtier VMs to provision.
MidtierVMSize VM Size for Midtier VMs.
BackendNetworkSecurityGroupName Name of the Network Security Group for the Backend Resources.
BackendVMNameBase Prefix for naming Backend VMs.
BackendVMCount How many Backend VMs to provision.
BackendVMTemplate VM Size and Storage Profile for Backend VMs.
FrontendNetworkSecurityGroupName Name of the Network Security Group for the Frontend Resources.
AllowFrontendConnectionFromIPOrCIDRBlock Default value of 0.0.0.0/0 allows management and connections from the entire Internet
DeployAzureBastionFrontend Selection to deploy Azure Bastion Frontend
DeployAppGatewayFrontend Selection to deploy Azure Application Gateway Frontend
DeployJumpBoxFrontend Selection to deploy Jump Box (VM) Frontend
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/parameterized-linked-templates/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/parameterized-linked-templates/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren