Navigatie overslaan

OMS Service Bus Solution

Laatst bijgewerkt: 8-5-2017

Monitors Azure Service Bus instances

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
omsWorkspaceName Specify the name of your existing OMS Automation account to store the configuration
workspaceRegion Specify the region for your OMS workspace
omsSku Select the SKU for your workspace
omsAutomationAccountName Specify the name of your Automation Account
automationRegion Specify region for your automation account
jobGuid GUID for the schedule creation - create a unique before deploy

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/oms-servicebus-solution/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/oms-servicebus-solution/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren