Navigatie overslaan

OMS - Azure Storage Analytics Solution

Laatst bijgewerkt: 2-8-2017

Enables Azure Storage Analytics and Logs Solution in OMS. Solution collects Azure storage account inventory, storage usage metrics and audit logs into OMS workspace.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
deploymentNameSuffix Provide an unique deployment names for each deployment subsequent deployments
omsLogAnalyticsWorkspaceName Create new or use an existing Log Analytic Workspace
omsLogAnalyticsRegion Specify the Azure Region for your new or existing OMS workspace
omsLogAnalyticsSku Specify the Azure Region for your OMS Automation Account
omsAutomationAccountName Use an existing Automation account or create a new
omsAutomationRegion Specify the Azure Region for your OMS Automation Account
omsWorkspaceType Specify the workspace type
linkedWorkspaceSKU Choose the SKU for linked workspace , only valid if omsWorkspaceType is Linked otherwise ignored.
collectAuditLogs This option creates extra collectors to collect and ingest storage audit logs
collectionFromAllSubscriptions Enables data collection from all subscriptions where Azure SPN has access
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/oms-azure-storage-analytics-solution/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/oms-azure-storage-analytics-solution/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren