Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Deploy Octopus Deploy 3.0 with a trial license.

Laatst bijgewerkt: 12-7-2021

This template allows you to deploy a single Octopus Deploy 3.0 server with a trial license. This will deploy on a single Windows Server 2012R2 VM (Standard D2) and SQL DB (S1 tier) into the location specified for the Resource Group.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmAdminUsername Admin username for the Octopus Deploy Virtual Machine.
vmAdminPassword Admin password for the Octopus Deploy Virtual Machine.
networkDnsName Unique DNS Name used to access the Octopus Deploy server via HTTP or RDP.
sqlServerName Unique DNS Name for the SQL DB Server that will hold the Octopus Deploy data.
sqlAdminUsername Admin username for the Octopus Deploy SQL DB Server.
sqlAdminPassword Admin password for the Octopus Deploy SQL DB Server.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
vmSize Admin password for the Octopus Deploy web application.
vmName Admin password for the Octopus Deploy web application.
location Admin password for the Octopus Deploy web application.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/octopus/octopusdeploy3-single-vm-windows/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/octopus/octopusdeploy3-single-vm-windows/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren