Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Multi tier VNet with NSGs and DMZ

Laatst bijgewerkt: 14-5-2021

This template deploys a Virtual Network with 3 subnets, 3 Network Security Groups and appropriate security rules to make the FrontEnd subnet a DMZ

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
virtualNetworkName This is your Virtual Network
addressPrefix The CIDR address space for your Virtual Network in Azure
FESubnetPrefix This is CIDR prefix for the FrontEnd Subnet
AppSubnetPrefix This is CIDR prefix for the Application Subnet
DBSubnetPrefix This is CIDR prefix for the Database Subnet
FENSGName This is name of the networkSecurityGroup that will be assigned to FrontEnd Subnet
AppNSGName This is name of the networkSecurityGroup that will be assigned to Application Subnet
DBNSGName This is name of the networkSecurityGroup that will be assigned to Database Subnet
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nsg-dmz-in-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nsg-dmz-in-vnet/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren