Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Enable NSG Flow Logs

Laatst bijgewerkt: 5-4-2022

This template create an NSG Flow Logs resource

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Region where you resources are located
NetworkWatcherName Name of the Network Watcher attached to your subscription. Format: NetworkWatcher_<region_name>
FlowLogName Chosen name of your Flow log resource
existingNSG Resource ID of the target NSG
RetentionDays Retention period in days. Default is zero which stands for permanent retention. Can be any Integer from 0 to 365
FlowLogsversion FlowLogs Version. Correct values are 1 or 2 (default)
storageAccountType Storage Account type

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/networkwatcher-flowLogs-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/networkwatcher-flowLogs-create/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren