Navigatie overslaan

Deploy an Ubuntu VM running the Netki Wallet Name API Server

door Netki
Laatst bijgewerkt: 2-7-2018

This template allows you to deploy an Ubuntu VM running Docker with a Netki Wallet Name lookup API server Docker container. The Netki Wallet Name lookup API server allows you to quickly integrate the Wallet Name standard into your digital currency platform.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for deploying the Netki Wallet Name Service API server docker container. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values: 14.04.5-LTS, 14.04-DAILY, 15.10
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/netki-wns-api-server-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/netki-wns-api-server-on-ubuntu/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren