Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Virtual Network NAT

Laatst bijgewerkt: 5-4-2022

Deploy a NAT gateway and virtual machine

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmname Name of the virtual machine
vmsize Size of the virtual machine
vnetname Name of the virtual network
subnetname Name of the subnet for virtual network
vnetaddressspace Address space for virtual network
vnetsubnetprefix Subnet prefix for virtual network
natgatewayname Name of the NAT gateway
networkinterfacename Name of the virtual machine nic
publicipname Name of the NAT gateway public IP
nsgname Name of the virtual machine NSG
publicipvmname Name of the virtual machine public IP
publicipprefixname Name of the NAT gateway public IP
adminusername Administrator username for virtual machine
adminpassword Administrator password for virtual machine
location Name of resource group

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nat-gateway-1-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/nat-gateway-1-vm/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren