Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Deploys 1 MySQL PaaS instance and up to 5 read only replicas

Laatst bijgewerkt: 5-5-2021

This template will deploy a MySQL PaaS Server instance, and from 0 to 5 read only replicas. They will all be set on the same location as the master and replication will be automatically configured.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
serverName Server name for the MySQL PaaS instance and it's replicas (replicas will get a '-' attached to the end with the replica number).
location Location for the MySQL PaaS components to be deployed.
administratorLogin Administrator name for MySQL servers.
administratorLoginPassword Password for the MySQL server administrator.
vCPU Number of vCPUs for the MySQL Server instances to be deployed.
skuFamily Hardware generation for the MySQL Server instances to be deployed.
skuSizeMB Storage capacity for the MySQL Server instances to be deployed.
skuTier Performance tier for the MySQL Server instances to be deployed.
numberOfReplicas Number of replica instances to be deployed.
version MySQL version for the MySQL Server instances to be deployed.
enableAzureResources Enable Azure hosted resources to access the master instance.
backupRetentionDays Backup retention period.
geoRedundantBackup Enable or disable geo redundant backups.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mysql/mysql-paas-replication/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/mysql/mysql-paas-replication/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren